Eye Facts: Glaucoma

What is it glaucoma?

Glaucoma is a common eye condition where the optic nerve, which connects the eye to the brain, becomes damaged. It is usually caused by fluid building up in the front part of the eye, which increases pressure inside the eye. Glaucoma can lead to loss of vision if it’s not diagnosed and treated early.


Symptoms

Glaucoma does not often cause any symptoms to begin with. It tends to develop slowly over many years and affects the edges of your vision (peripheral vision) first. For this reason, many people do not realise they have glaucoma and it’s often picked up during a routine eye test.

Later symptoms of glaucoma can include blurred vision or seeing rainbow-coloured circles around bright lights. Both eyes are usually affected.

Your age, ethnicity, family history and some medical conditions can increase your chances of getting glaucoma.


Treatment

Treatment for glaucoma will depend on your symptoms.

It’s not possible to reverse any loss of vision that occurred before glaucoma was diagnosed, but treatment can help stop your vision getting worse.

The treatment recommended for you will depend on the type of glaucoma you have, but the options are:

  • Eye drops – to reduce the pressure in your eyes
  • Laser treatment – to open up the blocked drainage tubes or reduce the production of fluid in your eyes
  • Surgery – to improve the drainage of fluid

You’ll also probably need regular appointments to monitor your condition and check the treatment is working.

Article written by Esther Weller, Sight Cymru’s Awareness Officer, who has also translated this into Welsh below.

Popeth am…glaucoma

Beth yw glawcoma?

Mae glawcoma yn gyfle llygaid cyffredin lle mae’r nerf optig, sy’n cysylltu’r llygad â’r ymennydd, yn cael ei niweidio. Mae’n cael ei achosi, fel arfer, gan hylif sy’n cronni yn rhan flaen y llygad, sy’n cynyddu pwysau y  tu mewn i’r llygad. Gall glawcoma arwain at golli golwg os na chaiff ei ddiagnosio a’i drin yn gynnar.


Symptomau

Yn aml, nid yw glawcoma yn achosi symptomau  i ddechrau. Mae’n tueddu i ddatlygu’n araf dros nifer o flynyddoedd ac mae’n effeithio ar ymylon eich golwg (golwg perifferol) yn gyntaf. Am y rheswm hwn, nid yw llawer o bobl yn sylweddoli mai glawcoma arnynt ac, yn aml, mae’n cael ei darganfod  mewn prawf llygaid arferol.

Gall symptomau diweddarach glawcoma gynnwys golwg aneglur neu weld cylchoedd  lliw enfys o gwmpas goleuadau llachar. Mae’r ddau lygad fel arfer yn cael eu heffeithio.

Gall eich oedran, ethnigrwydd, hanes teulu a rhai cyflyrau meddygol gynyddu eich siawns o gael glawcoma.


Triniaeth

Nid yw’n bosibl gwrthdroi unrhyw golled golwg a ddigwyddodd cyn i glawcoma gael ei ddiagnosio, ond gall triniaeth helpu i atal eich golwg rhag gwaethygu.  Bydd y driniaeth a argymhellir ar eich cyfer yn dibynnu ar y math o glawcoma sydd gennych, ond yr opsiynau yw:  

Diferion llygaid – i leihau’r pwysau yn eich llygaid

Triniaeth laser – i agor y draenbibau dreiniau a rhwystrir neu i leihau cynhyrchiant hylif yn eich llygiad     

Llawdriniaeth – i wella draeniad hylif    

Mae’n debyg y bydd angen apwyntiadau rheolaidd arnoch i fonitro eich cyflwyr a sicrhau bod y triniaeth yn gweithio

Similar Posts