Jobs

Current Job Vacancies

Job Title: Corporate Service Manager

Starting Salary: £27-32K Full Time (Job Share could be considered)

Sight Cymru is a leading charity organisation supporting people with sight loss in Wales. We have strong team of staff and volunteers delivering a range of services from emotional support to independent living skills. We are looking for a Corporate Service Manager to play a leading role in driving the organisation forward in research & innovation and diversity & inclusion and help strengthen our communications and fundraising ability to support, sustain and improve our reach and impact.

Deadline for Applications: 12 Mid-day on Monday 1st November 2021

Interviews to be held: Wednesday 10th November 2021

Contact: hr@sightcymru.org.uk

Website: www.sightcymru.org.uk

Teitl y Swydd: Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol

Cyflog Cychwynnol: £27-32K Llawn Amser (gellid ystyried Cyfran Swydd)

Mae Sight Cymru yn sefydliad elusennol blaenllaw sy’n cefnogi pobl sydd wedi colli eu golwg yng Nghymru. Mae gennym dȋm cryf o staff a gwirfoddolwyr sy’n darparu ystod o wasanaethau o gefnogaeth emosiynol i sgiliau byw’n annibynnol. Rydym yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau Corfforaethol i chwarae rhan flaenllaw wrth yrru’r sefydliad yn ei flaen mewn ymchwil ac arloesi ac amrywiaeth a chynhwysiant a helpu i gryfhau ein gallu cyfathrebu a chodi arian i gefnogi, cynnal a gwellhau ein cyrhaeddiad a’n heffaith.

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 12 y p Dydd Llun 1af Tachwedd 2021

Cyfweliadau i’w cynnal: Dydd Mercher 10fed Tachwedd 2021

Cyswllt: hr@sightcymru.org.uk

Gwefan: www.sightcymru.org.uk